تعرفه ثبت دامنه

تـعرفـه ثـبت دامنـه

نشان تجارینوع دامنه مدت زمانهزینه ثبت هزینه انتقالملاحضات
comیکسال290000 تومان290000 تومان
com فارسییکسال 290000 تومان 290000 تومان
ir یکسال 15000 تومان 15000 تومان
ir پنج سال 45000 تومان45000 تومان
net یکسال 375000 تومان 375000 تومان
orgیکسال 377000 تومان 377000 تومان
info یکسال425000 تومان425000 تومان
name یکسال390000 تومان390000 تومان
biz یکسال 488000 تومان 488000 تومان
co یکسال 838000 تومان 838000 تومان
ws یکسال 924000 تومان 924000 تومان
asia یکسال 420000 تومان 420000 تومان
us یکسال293000 تومان293000 تومان
ca یکسال 969000 تومان 969000 تومان
de یکسال293000 تومان293000 تومان
es یکسال 530000 تومان 530000 تومان
nl یکسال 293000 تومان 293000 تومان
in یکسال 451000 تومان 451000 تومان
pw یکسال 775000 تومان 775000 تومان
eu یکسال 358000 تومان 358000 تومان
mobi یکسال 660000 تومان 660000 تومان
tel یکسال 436000 تومان 436000 تومان
tv یکسال 1120000 تومان 1120000 تومان
me یکسال 544000 تومان 544000 تومان
pro یکسال 496000 تومان 496000 تومان
co.ir یکسال 15000 تومان 15000 تومان
net.ir یکسال 15000 تومان 15000 تومان
org.ir یکسال 15000 تومان 15000 تومان
gov.ir یکسال 15000 تومان 15000 تومان
sch.ir یکسال 15000 تومان 15000 تومان
ac.ir یکسال 15000 تومان 15000 تومان
id.ir یکسال 15000 تومان 15000 تومان