تمدید دامنه

جهـت تمـدیـد دامـنه، کافی است وارد صفحه مدیریت دامیـن در ناحیه کـاربری خود شوید و عملیات تمـدید دامـنه را انـجام دهیـد

تمـدیـد دامنـه

تمدید دامنه های فعلی کاربران در وب ثمین از طریق پرتال کاربری به سادگی انجام پذیر است. کافی است وارد صفحه «مدیریت دامین» مورد نظر در ناحیه کاربری خود شوید و عملیات تمدید را انجام دهید.
وب ثمین چند هفته پیش از زمان انقضای دامنه ایمیل یادآوری تمدید دامنه را برای شما می فرستد و صورت حساب تمدید دامنه برای شما ایجاد می شود. می توانید پس از دریافت صورت حساب عملیات تمدید را به سادگی بیشتر و تنها با پرداخت صورت حساب انجام دهید.

تمدید دامنه