Menu

تمدید دامنه

تمدید دامنه

تمدید دامنه های فعلی کاربران در وب ثمین از طریق پرتال کاربری به سادگی انجام پذیر است. کافی است وارد صفحه «مدیریت دامین» مورد نظر در ناحیه کاربری خود شوید و عملیات تمدید را انجام دهید.
وب ثمین چند هفته پیش از زمان انقضای دامنه ایمیل یادآوری تمدید دامنه را برای شما می فرستد و صورت حساب تمدید دامنه برای شما ایجاد می شود. می توانید پس از دریافت صورت حساب عملیات تمدید را به سادگی بیشتر و تنها با پرداخت صورت حساب انجام دهید.

جهت تمدید دامنه، کافی است وارد صفحه مدیریت دامین در ناحیه کاربری خود شوید و عملیات تمدید دامنه را انجام دهید

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset